privacyverklaring

 

de privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening te verbeteren, verwerken wij persoonsgegevens. Het veilig omgaan met jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang, maar ook in ons belang. Wij volgen hierin de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die stelt eisen aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Wij bewaken de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die je als klant deelt met ons. Hiervoor gebruiken we verschillende maatregelen en procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Geef je aan dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact? Dan respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Maar ook foto’s en biometrische gegevens.

Welke persoonsgegevens we van jou verwerken, is afhankelijk van de aanmeldroute. Er zijn twee verschillende aanmeldroutes:

 • particulieren die zichzelf via de website aanmelden voor training of coaching;
 • aanmeldingen voor bedrijven en organisaties.

Aan bedrijven en organisaties doen wij een offerte of we gaan vooraf een prijsovereenkomst aan waarop akkoord kan worden gegeven. Voor bedrijven en organisaties kunnen wij een separaat e-mailadres voor de facturatie opvragen, en een persoonlijk e-mailadres van de deelnemer voor informatie over de training.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor het gemak onderverdeeld in categorieën.

Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

1. NAW- en contactgegevens 

Dit zijn gegevens als naam, organisatie, adres, postcode en plaats (t.b.v. factuur), e-mailadres (t.b.v. factuur), telefoonnummer en geboortedatum (als je kiest voor een training waarbij een certificaat wordt afgegeven)

Voor facturatie, het voeren van een adviesgesprek of het registreren van jou als professional in ons systeem hebben wij contactgegevens nodig.

2. Financiële gegevens

Dit zijn gegevens als het debiteurnummer en registratienummer. Wij gebruiken jouw debiteurnummer en registratienummer voor de financiële afhandeling van de dienstverlening.

3. Coachingsverslagen en uitwerkingen van les- en groepsobservaties

We werken bij Edux in Microsoft Teams. Voor iedere klant wordt een klantdossier bijgehouden waarin de noodzakelijke gegevens worden bewaard. Eventuele coachingsverslagen en/of uitwerkingen van les- en groepsobservaties worden hier ook in opgeslagen. Deze uitwerkingen delen we altijd met de klant. De collega's van Edux hebben toegang tot alle klantdossiers, omdat het voor onze dienstverlening noodzakelijk is dat wij van elkaar weten wat we doen.

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen:

 • verstrekken van informatie over onze dienstverlening (ook aan potentiële klanten);
 • facturatie;
 • trainingen, coaching en begeleiding bieden;
 • certificaten/bewijzen van deelnamen uitgeven;
 • contact met jou en/of de organisatie onderhouden;
 • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten. Waaronder het genereren van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken en interne audits.

Hieronder lees je welke juridische grondslagen wij hebben om persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn de grondslagen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn genoemd.

1. Toestemming

Voor sommige gegevensverwerkingen vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld bij het maken van filmpjes en foto's voor interne trainingsdoeleinden. Deze toestemming wordt gevraagd via e-mail. Deze toestemming bewaren wij ter registratie.

Je kunt toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@edux.nl.

2. Overeenkomst

Wij gebruiken de overeenkomst als grondslag voor onze dienstverlening. Voordat deze overeenkomst tot stand komt, word je bij ons ingeschreven. Dit is de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

3. Wettelijke verplichting

Wij verzamelen ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan onze belastingplichten.

4. Vitale belangen betrokkene

Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.

5. Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens, zoals IP-adres of het plaatsen van cookies op onze website, om onze dienstverlening te optimaliseren.

Wij delen jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De gegevens die wij verwerken ontvangen we in de meeste gevallen van jouzelf. Wanneer je in een groep deelneemt, bijvoorbeeld via een bedrijf of organisatie, zou Edux jouw gegevens (zoals bijvoorbeeld je geboortedatum) kunnen opvragen bij jouw organisatie.

Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Edux verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en diefstal. Sturen we jouw persoonsgegevens door aan andere organisaties, zoals verwerkers? Dan zorgen we ervoor dat deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring genoemd zijn.

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kan uitoefenen. Daarvoor kun je via privacy@wijzijnjong.nl contact opnemen met ons.

Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Het recht van beperking: je hebt het recht om ons te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je ons hebt gevraagd om je gegevens te wijzigen, maar wij dit nog moeten beoordelen.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang, is het mogelijk bezwaar te maken. Hierna zal een belangenafweging volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Vermoed je dat er een datalek heeft plaatsgevonden? Dan kun je dit melden aan ons via privacy@wijzijnjong.nl.  

Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kun je in ons Cookiebeleid meer informatie vinden.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

1. Privacy office

Mocht je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over hoe wij omgaan met privacy, dan kun je contact opnemen met onze privacy office via privacy@wijzijnjong.nl.

2. Functionaris gegevensbescherming

Heb je vragen over de toepassing en naleving van de privacywetgeving door Edux? Denk je dat er een risico is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Edux? Of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via: functionarisgegevensbescherming@wijzijnjong.nl.

3. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Of:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag