OVER EDUX

Nieuws

Thematisch werken - Een verhaal uit de praktijk

1 februari 2021

Basisschool Mariadonk (Zegge) is in schooljaar 2018-2019 gestart met het herijken van de visie op onderwijs. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat zij de brede ontwikkeling van het kind centraal stellen en kinderen vanuit intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij het leerproces op hun eigen niveau willen laten leren. 


In navolging hiervan is met elkaar besloten om in de ochtenden vanuit een opbrengstgerichte aanpak te werken aan de basisvakken zoals rekenen en taal, en in de middagen wordt groepsdoorbrekend en vakoverstijgend gewerkt vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren’. Hierbij staan de wereldoriënterende vakken centraal, gekoppeld aan onder andere woordenschat, begrijpend lezen, creativiteit en ICT.

Een onderbouwde basis voor een goede start

Het team van Mariadonk heeft bij de vormgeving van de vakoverstijgende, onderzoekende en ontwerpende aanpak ondersteuning gevraagd van Edux. Bij deze begeleiding was het van belang dat de leerkracht in de rol van vormgever van het onderwijs kwam te staan, waarbij zij uitgaat van een gedegen basis en heldere structuur. Edux heeft de school hierbij begeleid, gericht op onder andere de theoretische onderbouwing en koppeling hiervan naar de praktijk. Om te kijken waar de school nu staat en wat we met elkaar hebben bereikt, is er een impactgesprek geweest met de directeur Jelle Oomen.

Jelle vertelt dat het team actief aan de slag is gegaan met het groepsdoorbrekend werken. ‘Om tot een goed aanbod te komen hebben we met elkaar gekeken naar de kerndoelen rondom onder andere wereldoriëntatie, activiteiten in het jaarprogramma en deze vervolgens laten aansluiten bij overkoepelende thema’s die in periodes van ongeveer zes weken verdeeld zijn over het jaar. Vervolgens is er met Edux gekeken naar een bijpassende aanpak en structuur. We zijn uitgekomen op het werken vanuit onderstaande ontwerpcirkels. Dit geeft ons een houvast bij het ontwerpen van onze thema’s. Bij deze cirkels zijn basiscriteria vastgesteld: wat willen we in ieder geval dat terugkomt in onze thema’s? ‘

Het is de bedoeling dat het thema zichtbaar en voelbaar is in de school, zodat kinderen zich begeven in een rijke, thematische leeromgeving maar ook bezoekers herkennen welk thema centraal staat. Zo is bijvoorbeeld tijdens het thema van de kinderboeken week ‘en toen’ gewerkt met groepsdoelen, mindmaps en was de schoolomgeving ingericht als ‘geschiedenisrijke en taalstimulerende’ leeromgeving.

doorontwikkeling

De school is momenteel bezig om het taalaanbod nog verder te verstevigen en maakt hierbij gebruik van het koppelen van taal- en leesactiviteiten aan het onderzoekend & ontwerpend leren. Het team ziet ook dat de combinatie van wereldoriëntatie, taal en lezen de leermotivatie van kinderen op al die gebieden verhoogt. Het verhogen van de leermotivatie van kinderen is al een mooie opbrengst, maar de school ziet nog meer positieve ontwikkelingen. Door op deze wijze te werken wordt meer doelgericht gewerkt en kan er beter aangesloten worden bij de behoeftes van ieder kind. De school beseft dat het de leerkrachten bij de start meer werk oplevert, vandaar dat ook gekozen is voor een gefaseerde aanpak en facilitering in ontwikkeltijd.

Jelle geeft aan dat de ondersteuning van Edux helpend is geweest bij de totstandkoming van de werkwijze. ‘Edux heeft goed geluisterd naar waar wij stonden als school, maatwerk geleverd en aangesloten bij de lopende ontwikkelingen op school. In de uitvoering is steeds een afwisseling geweest tussen theorie en praktijk en is stapsgewijs gezorgd voor verdieping. De adviseurs hielpen ons ook een spiegel voor te houden door met ons te sparren en ons te helpen bij het goed onderbouwen van onze keuzes.’


Toekomstige ambities

Jelle geeft eveneens aan dat de ontwikkelingen nog niet klaar zijn, er liggen nog veel ambities voor de toekomst. In dat eerste jaar is de basis gelegd, nu staan we voor het doorontwikkelen en borgen. Het ontwikkelen en vormgeven van onderwijs op een dergelijke wijze vergt continu aandacht en inspanning. Zo liggen de volgende stappen bij het maken van de koppeling met de renovatie van het schoolgebouw en het schoolplein. Daarnaast staat het actief betrekken van onze partners, de omgeving en de aanpak rondom passend onderwijs op de planning.

Terugkijkend kunnen we samen concluderen dat er mooie stappen gezet zijn, passend bij de visie van de school. Mooi dat we vanuit samenspel een bijdrage kunnen leveren aan kindontwikkeling!

Meer weten? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelle Oomen, directeur van Mariadonk (j.oomen@borgesius.net) of Edux adviseur Wendy Braat-Goderie.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF