OVER EDUX

Nieuws

Samenwerking RITHA en Edux

7 juli 2022

In 2021 hebben de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en Edux de handen ineengeslagen om regionale groepen studenten vanuit hun eigen samenwerkingsverband (PO en VO) op te leiden op het gebied van hoogbegaafdheid. Hoe ziet deze samenwerking eruit en wat is de opbrengst van een dergelijk in-company traject?

De in-company trajecten brengen professionals uit regionale samenwerkingsverbanden bij elkaar om samen te werken aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Maar wat levert deze manier van samenwerken nu op, volgens de betrokken studenten en samenwerkingsverbanden?

Waarom een samenwerking tussen RITHA en Edux?

De kracht van de samenwerking ligt in de werkwijze van beide organisaties. De Radboud Universiteit heeft door middel van RITHA een innovatieve, blended opleiding ontwikkeld die vanuit een wetenschappelijk insteek praktische ontwikkelingen in gang zet. Door de combinatie van een digitale leeromgeving waarin veel ruimte is voor onderlinge interactie en uitwisseling én het ‘live’ ontmoeten van elkaar tijdens seminars, ontstaat er een leergemeenschap waarin kennis en ervaring worden gedeeld en er een netwerk wordt opgebouwd, niet alleen tijdens maar ook ná de opleiding.

Edux heeft in haar werkwijze het professionaliseren van de professional als speerpunt, waarbij er geïnnoveerd wordt vanuit een focus op talent, veranderen en ontwikkelen. Vanuit brede expertise op individueel, team- en organisatieniveau worden professionals via maatwerk in hun kracht gezet. Het begeleiden van een in-company traject sluit hier feilloos bij aan. 

wat is de opbrengst volgens de studenten van samenwerkingsverbanden?
  • De in-company werkwijze zorgt ervoor dat er een concrete vertaalslag naar de praktijk kan worden gemaakt. Wat vandaag wordt besproken, kan morgen worden uitgeprobeerd op de scholen binnen de samenwerkingsverbanden;
  • Deze werkwijze heeft naast het opleiden van professionals ook een netwerkfunctie in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod in de regio. Door met elkaar in gesprek te gaan over regionale vraagstukken binnen het thema hoogbegaafdheid, bouwen deelnemers aan een stevig netwerk van opgeleide professionals die inhoudelijk met elkaar kunnen blijven sparren;
  • De gezamenlijk opgedane kennis en vaardigheden leiden tot een groter draagvlak binnen een organisatie, waardoor er voor nieuwe initiatieven niet alleen draagvlak kan worden gecreëerd bij de deelnemers aan de opleiding, maar ook bij andere professionals die zich hard maken om de vertaalslag en verbinding te maken naar de praktijk.
Blended

De blended opzet van de opleiding maakt het mogelijk voor deelnemers om elkaar zowel fysiek te ontmoeten tijdens meerdaagse seminars, als online in de digitale leeromgeving. Digitale interactie, in de vorm van asynchrone discussiefora en live webinars, maken het mogelijk om in de drukte van de dagelijkse werkzaamheden tijd te vinden om ervaringen uit te wisselen. Goed ingelezen in een stevig aanbod aan wetenschappelijke literatuur wisselen deelnemers in de discussiefora van gedachte over verschillende theorieën en - vooral - de implicaties hiervan voor de praktijk. 

vertaalslag naar de praktijk

De meerwaarde van een in-company traject komt duidelijk naar voren in de inhoudelijke discussies die worden aangegaan vanuit de verschillende invalshoeken, contexten en praktijkervaringen. Blikvelden worden hierdoor verruimd en er wordt écht van elkaar geleerd. Nieuwe praktijkinzichten in combinatie met de opgedane kennis leiden tot mooie en goed gefundeerde uitwerkingen van praktijkopdrachten. Door het samenbrengen van wetenschap, bevlogenheid én expertise van de professionals ontstaat er een chemie die meegenomen kan worden naar de onderwijspraktijk, ook na afronding van de opleiding!

op maat

De samenwerking tussen RITHA en Edux heeft geleid tot een op maat aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid. Maatwerk in de vorm van inhoudelijke modules, mogelijkheden tot het volgen van de gehele opleiding en aanvullende bijeenkomsten in de regio zelf behoren tot de mogelijkheden. Voorafgaand, tijdens én na de opleiding vindt er afstemming plaats tussen RITHA, Edux en de karttrekkers uit het samenwerkingsverband die hun medewerkers de mogelijkheid bieden aan de opleiding deel te nemen. Deze kartrekkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fysieke seminars en met hen wordt tussentijds afgestemd over de voortgang van het traject. Hierdoor kan er optimaal ingespeeld worden op de behoeften van en de unieke situatie binnen desbetreffend samenwerkingsverband. Door de betrokkenheid van de kartrekkers, die in contact blijven met de opgeleide groep professionals na afloop van de opleiding, wordt er gezorgd voor borging van de opgedane kennis en vaardigheden en de mijlpalen die tijdens de opleiding bereikt zijn in de praktijk. Kortom, de ontwikkeling van zowel professional als organisatie stopt niet na afronding van de opleiding, maar wordt juist versterkt en in gang gezet.

In-company praktijkvoorbeeld 1
Noord-Kennermerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland – Gehele RITHA Practitioner opleiding (12 maanden)

In februari 2021 is een groep professionals uit drie regionale samenwerkingsverbanden met de RITHA Practitioner opleiding gestart. Na het volgen van twee theoretische blokken over verschillende thema’s binnen het vakgebied hoogbegaafdheid, hebben de deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden vertaald naar hun eigen onderwijspraktijk tijdens de stagemodule in blok 3.

Anna Lont-Zuidema, coördinator hoogbegaafdheid bij o.a. samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en Passend Onderwijs West-Friesland: “Bij samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland vormde het organiseren van een verdiepende opleiding één van de doelstellingen binnen het project hoogbegaafdheid dat naar aanleiding van de subsidieregeling ‘passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo’ eind 2019 is gestart. Ik dacht gelijk aan RITHA als interessante scholingsaanbieder. Zowel de stevige wetenschappelijke basis als de visie op hoogbegaafdheid sluiten goed aan bij de werk- en denkwijze binnen het samenwerkingsverband. Of er ook in-company mogelijkheden waren wist ik toen nog niet, maar na overleg bleek onze vraag op een goed moment te komen. Als wij voor de mensen zorgden, kon RITHA in samenwerking met Edux vrij snel voor ons van start. We zagen meteen meerwaarde in aansluiting van deelnemers uit andere samenwerkingsverbanden en benaderden samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland en samenwerkingsverband VO West-Friesland. We werken in grotendeels landelijk gebied waar de afstanden tussen middelbare scholen groot (kunnen) zijn. Op deze manier konden we een regionale samenwerking op het thema hoogbegaafdheid creëren. Iets waar grote behoefte aan was. Onze regio is inmiddels zeventien hoogbegaafdheidsdeskundigen rijker en daar prijzen we ons zeer gelukkig mee. Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de (door)ontwikkeling van hun scholen met expertise, aanbod en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Daarbij vormen zij – na een jaar lang intensief samen optrekken - onderling een stevig netwerk. Ze doen het niet alleen, maar samen!”

Sophie Versfeld en Michiel Ubas, leerkrachten Trinitas College Han Fortmann én RITHA-Practitioners: “De in-company RITHA opleiding kwam als een schot in de roos. Inhoudelijk heeft de opleiding voor een goede basis aan (wetenschappelijke) kennis opgeleverd en daarnaast zijn onze plannen vanwege de ook praktische insteek van de opleiding werkelijkheid geworden. Het opzetten van een HB-café, het aanbieden van een HB verrijkingsgroep, versterkte samenwerking met omliggende (po en vo) scholen en de ontwikkeling van beleid zijn gedurende de in-company opleiding ontwikkelt. Doordat we met een samengestelde groep uit de regio de opleiding volgen leidt dit tot een regionale verbreding van kennis en passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Iets waar we ontzettend trots op zijn!”

 

In-company praktijkvoorbeeld 2
Koers VO en PPO Rotterdam – RITHA blok 1: Lesgeven en begeleiden (3 maanden)

In oktober 2021 is een combinatie van PO en V(S)O samenwerkingsverbanden gestart met een deel van de RITHA-opleiding, te weten Koers VO en PPO Rotterdam. Deze groep heeft een unieke samenstelling waarin het onderwijs in de regio Rotterdam breed wordt vertegenwoordigd: naast het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, is ook het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Leerkrachten en zorgprofessionals werken hier samen aan deskundigheidsbevordering op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Uitgangspunt hierbij is het, vanuit een wetenschappelijke insteek, aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de doelgroep en het creëren van een passend en doorlopend onderwijsaanbod. Hierbij staat kennisontwikkeling, verbinding leggen met elkaar en het uitwisselen van best-practices centraal. 

Volgens Jeroen Naaktgeboren, kartrekker vanuit PPO Rotterdam en ECHA Specialist, gaat het om een fijne, enthousiaste, actieve groep die in de startblokken staat om de ervaringen vanuit de opleiding in de praktijk te brengen. Jeroen geeft aan dat de opleiding meer is dan het lezen van wetenschappelijke literatuur en het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Juist het gezamenlijk reflecteren en de versteviging van de connectie tussen het basis- en voortgezet onderwijs - het elkaar opnieuw vinden – vormt voor hem de meerwaarde van dit in-company traject. Dit is volgens Jeroen terug te zien in verschillende initiatieven op het gebied van samenwerking tussen VO en V(S)O, de ontwikkeling van ‘peergroups’ en schoolbrede talentontwikkeling. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom het RITHA In-company traject? Neem dan contact op met de RITHA opleiding middels dit aanvraagformulier. Wil je meer weten over het aanbod van meer- en/of hoogbegaafdheid? Neem contact op met adviseurs Marleen Hilhorst of Kristel Bohte.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF