OVER EDUX

Nieuws

Samenwerking RITHA en Edux

14 april 2023

In 2021 hebben de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en Edux de handen ineengeslagen om regionale groepen studenten vanuit hun eigen samenwerkingsverband (PO en VO) op te leiden op het gebied van hoogbegaafdheid. Hoe ziet deze samenwerking eruit en wat is de opbrengst van een dergelijk in-company traject?

Waarom een samenwerking tussen RITHA en Edux?

De kracht van de samenwerking ligt in de werkwijze van beide organisaties. De Radboud Universiteit heeft door middel van RITHA een innovatieve, blended opleiding ontwikkeld die vanuit een wetenschappelijk insteek praktische ontwikkelingen in gang zet. Door de combinatie van een digitale leeromgeving waarin veel ruimte is voor onderlinge interactie en uitwisseling én het ‘live’ ontmoeten van elkaar tijdens seminars, ontstaat er een leergemeenschap waarin kennis en ervaring worden gedeeld en er een netwerk wordt opgebouwd, niet alleen tijdens maar ook ná de opleiding.

Edux heeft in haar werkwijze het professionaliseren van de professional als speerpunt, waarbij er geïnnoveerd wordt vanuit een focus op talent, veranderen en ontwikkelen. Vanuit brede expertise op individueel, team- en organisatieniveau worden professionals via maatwerk in hun kracht gezet. Het begeleiden van een in-company traject sluit hier feilloos bij aan.

wat is de opbrengst volgens de studenten van samenwerkingsverbanden?
  • De in-company werkwijze zorgt ervoor dat er een concrete vertaalslag naar de praktijk kan worden gemaakt. Wat vandaag wordt besproken, kan morgen worden uitgeprobeerd op de scholen binnen de samenwerkingsverbanden;
  • Deze werkwijze heeft naast het opleiden van professionals ook een netwerkfunctie in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod in de regio. Door met elkaar in gesprek te gaan over regionale vraagstukken binnen het thema hoogbegaafdheid, bouwen deelnemers aan een stevig netwerk van opgeleide professionals die inhoudelijk met elkaar kunnen blijven sparren;
  • De gezamenlijk opgedane kennis en vaardigheden leiden tot een groter draagvlak binnen een organisatie, waardoor er voor nieuwe initiatieven niet alleen draagvlak kan worden gecreëerd bij de deelnemers aan de opleiding, maar ook bij andere professionals die zich hard maken om de vertaalslag en verbinding te maken naar de praktijk.
Blended

De blended opzet van de opleiding maakt het mogelijk voor deelnemers om elkaar zowel fysiek te ontmoeten tijdens meerdaagse seminars, als online in de digitale leeromgeving. Digitale interactie, in de vorm van asynchrone discussiefora en live webinars, maken het mogelijk om in de drukte van de dagelijkse werkzaamheden tijd te vinden om ervaringen uit te wisselen. Goed ingelezen in een stevig aanbod aan wetenschappelijke literatuur wisselen deelnemers in de discussiefora van gedachte over verschillende theorieën en - vooral - de implicaties hiervan voor de praktijk.

vertaalslag naar de praktijk

De meerwaarde van een in-company traject komt duidelijk naar voren in de inhoudelijke discussies die worden aangegaan vanuit de verschillende invalshoeken, contexten en praktijkervaringen. Blikvelden worden hierdoor verruimd en er wordt écht van elkaar geleerd. Nieuwe praktijkinzichten in combinatie met de opgedane kennis leiden tot mooie en goed gefundeerde uitwerkingen van praktijkopdrachten. Door het samenbrengen van wetenschap, bevlogenheid én expertise van de professionals ontstaat er een chemie die meegenomen kan worden naar de onderwijspraktijk, ook na afronding van de opleiding!

op maat

De samenwerking tussen RITHA en Edux heeft geleid tot een op maat aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid. Maatwerk in de vorm van inhoudelijke modules, mogelijkheden tot het volgen van de gehele opleiding en aanvullende bijeenkomsten in de regio zelf behoren tot de mogelijkheden. Voorafgaand, tijdens én na de opleiding vindt er afstemming plaats tussen RITHA, Edux en de karttrekkers uit het samenwerkingsverband die hun medewerkers de mogelijkheid bieden aan de opleiding deel te nemen. Deze kartrekkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fysieke seminars en met hen wordt tussentijds afgestemd over de voortgang van het traject. Hierdoor kan er optimaal ingespeeld worden op de behoeften van en de unieke situatie binnen desbetreffend samenwerkingsverband. Door de betrokkenheid van de kartrekkers, die in contact blijven met de opgeleide groep professionals na afloop van de opleiding, wordt er gezorgd voor borging van de opgedane kennis en vaardigheden en de mijlpalen die tijdens de opleiding bereikt zijn in de praktijk. Kortom, de ontwikkeling van zowel professional als organisatie stopt niet na afronding van de opleiding, maar wordt juist versterkt en in gang gezet.

In-company praktijkvoorbeelden

In september 2022 is een groep professionals vanuit de kinderopvang, PO en VO  uit de regio Leiden gestart met de RITHA Specialist opleiding. Na een inspiratiebijeenkomst georganiseerd door het LEF (Leiden Education Fieldlab) hebben deze professionals besloten zich (verder) te verdiepen in het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid om hun impact in de praktijk verder te versterken en uit te breiden. De groep heeft een unieke samenstelling waarin het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen van 0-18 worden beoogd: naast het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, is ook de kinderopvang vertegenwoordigd. Uitgangspunt in de opleiding is het, vanuit een wetenschappelijke insteek, aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de doelgroep en het creëren van een passend en doorlopend (onderwijs)aanbod. Hierbij staat kennisontwikkeling, verbinding leggen met elkaar en het uitwisselen van best-practices centraal. Enkele van de deelnemers aan de opleiding verwoorden dit als volgt:

"In het onderwijs is veel behoefte aan kennis over het onderwerp hoogbegaafdheid. Zo ook bij mij, toen ik op zoek was naar meer kennis over de begeleiding van leerlingen die mogelijk hoogbegaafdheidskenmerken vertoonden. De regionale in-companyvariant bood de mogelijkheid om zowel dichtbij huis deze opleiding te doen, als in aanraking te komen met collega's met verschillende achtergronden in het onderwijs, van kinderopvang tot buitenschoolse ondersteuning. De verschillende perspectieven dwingen je om de eigen aannames continu te testen en te herzien en verrijken zo de opleiding. Tegelijkertijd vormt zich op deze wijze vanaf de aanvang van de opleiding een klein netwerk van enthousiastelingen en uiteindelijk experts op het gebied van hoogbegaafdheid. De verschillende manieren van denken tezamen maken dat je je samen sterk kunt maken voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in de regio."
- Joris Boon, Stedelijk Gymnasium Leiden

“Door mijn eigen kinderen kwam ik in aanraking met het onderwerp hoogbegaafdheid. Ik merkte dat er in de kinderopvang, waar ik werkzaam ben, nagenoeg geen kennis is over dit onderwerp. Terwijl het juist zo belangrijk is om deze kinderen zo jong mogelijk te herkennen. Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat kinderen later vastlopen in het onderwijs, of zelfs helemaal uitvallen.

Ik wilde binnen onze organisatie meer kennis over dit onderwerp brengen en raakte daardoor geïnteresseerd in de RITHA-opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist. Er worden tegenwoordig heel veel cursussen en opleidingen over hoogbegaafdheid aangeboden, maar dit is de enige, wetenschappelijk onderbouwde opleiding in Nederland.

Ik volg de in-company opleiding met verschillende docenten (PO en VO) uit de regio Leiden. Ik ben natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, maar we hebben ook heel veel raakvlakken; uiteindelijk gaat het toch om dezelfde kinderen, die we op een ander moment of een andere leeftijd zien. Ik ben blij dat het Samenwerkingsverband in Leiden bereid was mij ook te laten deelnemen.

Binnen de opleiding worden wetenschap en praktijk bij elkaar gebracht. Zo kan ik in het komende blok mijn plannen, binnen de kinderopvang, verder vorm geven, terwijl ik ook met mijn opleiding bezig ben.”
-  Esther Scharn,  (senior)locatiemanager Partou Kinderopvang

"Als bovenbouwdocent en innovator Moderne Vreemde Talen, onderzoek ik al geruime tijd hoe we verbeeldingskracht en sociaal-emotionele vaardigheden kunnen inpassen in literatuurlessen gezien als (internationale) cultuuronderwijs. Ik doe dit door middel van formatief maakonderwijs en samenwerkend, zelfregulerend leren in mijn lessen Engels. Mijn doel is tegemoet te komen aan de leerbehoeften van studenten die een verhoogde gevoeligheid hebben, een rijke verbeeldingskracht, soms innerlijke conflicten ervaren en een sterke drang hebben om persoonlijk te groeien. Door middel van waardevolle uitwisselingen met verschillende onderwijscollega's binnen de Ritha Opleiding heb ik theoretische kennis opgedaan over verdiepend en verrijkend onderwijs, wat overeenkomt met wat ik vaak al intuïtief wist."
- Marleen Spiering, docent Engels en innovator Moderne Vreemde Talen, Rijnlands Lyceum Oegstgeest.

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom het RITHA In-company traject? Neem dan contact op met de RITHA opleiding middels dit aanvraagformulier. Wil je meer weten over het aanbod van meer- en/of hoogbegaafdheid? Neem contact op met adviseurs Marleen Hilhorst of Kristel Bohte.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF