OVER EDUX

Nieuws

De IB-er als duizendpoot - Groepsbespreking

4 januari 2022

Op bijna iedere basisschool werkt een intern begeleider, kortweg ‘IB-er’. De invulling van de rol als IB verschilt vaak per school. De intrede van Passend Onderwijs heeft ook effect gehad op de rol van de IB. In de praktijk zien we dat de IB-er veelal betrokken is bij de kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen op school, het zorgbeleid en bij het zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. 

Welke rol de IB-er ook heeft op een school, het is een belangrijke rol. De IB-er is een duizendpoot: van contact met ouders tot ondersteuning van collega’s/het team. In deze reeks nemen de adviseurs van Edux je mee in werkzaamheden die passend zijn bij de IB. Ze delen hun tips en ervaringen over diverse onderwerpen. Dit keer komt de ‘groepsbespreking’ aan bod.

Onderwijs is altijd in beweging. De afgelopen jaren hebben we gezien dat veel scholen volop in ontwikkeling zijn. Instructievaardigheden van de leerkracht worden versterkt. Waarbij de leerkracht de focus en het aanbod afstemt op de didactische middenmoot. Het werken met flexibele niveaugroepen in plaats van met vaste instructiegroepen heeft een positief effect op het zelfbeeld van de leerlingen. Snelle interventies zijn er mogelijk vanuit blok/themaplanning waardoor er effectiever ingespeeld kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Waarbij voorheen er gewerkt met halfjaarlijkse groepsplannen en deze onderdeel waren van de groepsbespreking, zien we een verschuiving binnen het onderwijs naar het werken met blok/thema planningen. Deze verandering die te zien is binnen de scholen vraagt ook van de IB-er om eens te kijken hoe de groepsbespreking op een andere manier vorm gegeven kan worden. In het eerste artikel van deze serie geven we een aantal tips over hoe je als IB-er de groepsbespreking een nieuwe impuls kan geven.

Tip 1: "Klein" doel

Het doel van de groepsbespreking is om gezamenlijk te komen tot een groepsinterventie op één vakgebied; door het “klein” en overzichtelijk te houden is het voor de leerkracht behapbaar en is de kans op succes vele malen groter.

tip 2: Evalueren en signaleren

Evalueer en signaleer gezamenlijk de verschillende vakgebieden (spelling, begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen) waarbij de focus ligt op de didactische middenmoot, stel hierbij de volgende vragen centraal:

  • Wat zie je wanneer je naar je groepsopbrengsten/resultaten kijkt?
  • Ben je tevreden met de opbrengsten?
  • Zijn de schoolambities bereikt?
  • Heeft het onderwijs opgeleverd wat we graag willen?
  • Was ons onderwijs voldoende passend?

Het doel van de dialoog tussen jou en de groepsleerkracht is dat de groepsleerkracht tot een keuze van  het vakgebied gaat komen waarop een interventie gaat plaatsvinden.

Tip 3: één vakgebied analyseren

Naar aanleiding van het evalueren en signaleren wordt er één vakgebied gekozen wat geanalyseerd zal worden. Hierbij staat onder andere de vraag centraal wat zijn de oorzaken van het niet bereiken van de ambitie? Maak tijdens deze fase gebruik van o.a. foutenanalyse methode en niet-methode gebonden toetsen, input verkregen vanuit blok/thema planning gericht op de didactische middenmoot.

Belangrijk tijdens de fase van het analyseren is in kaart te brengen op welke “oorzaken” we de meeste invloed hebben in relatie tot de schoolambities? Waar hebben wij als school/leerkracht wel invloed op; vandaag of morgen. 

Bijvoorbeeld:

  • te veel fouten in de basisvaardigheden;

  • te weinig aandacht geweest voor context sommen met name het reflecteren op je antwoord.

tip 4: de verbeteractie

In de fase die hierop volgt, oplossingen formuleren, wordt de verbeteractie omgezet in een vraag: Bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn instructie bij rekenen versterken wat betreft het navragen van het begrip van het lesdoel wat aan bod is gekomen? En bespreek je daarna welke actie er nodig is op deze vraag oftewel welke verbeteractiviteiten gaat de groepsleerkracht de komende periode inzetten. Heb hierbij aandacht voor het benoemen wat de valkuilen zijn maar ook wat er voor kan zorgen dat de verbeteractiviteit een succes wordt. Tijdens de groepsbespreking sta je ook gezamenlijk stil bij hoe de interventie uitgevoerd moet worden en hoe er tijdens het proces gemonitord gaat worden.

tip 5: samen leren

Het leren van en met elkaar tijdens groepsbesprekingen is erg waardevol; organiseer eens groepsbesprekingen met meerdere groepen tegelijk.

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de groepsbespreking? Neem vrijblijvend contact op met adviseur Inge van Zundert-Hommel.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF