Agenda

Video Interactie Begeleiding (VIB) en ontwikkelingsgericht werken (VE)

20 januari 2022 - 15 december 2022

 

Ontwikkelingsstimulering voor alle kinderen middels VE en VIB
Zowel gemeentes als kinderopvangorganisaties zijn op zoek naar de invulling van ontwikkelingsgericht werken. Op een manier die effect heeft en voor zoveel mogelijk kinderen beschikbaar is. Inmiddels is aangetoond dat de beoogde opbrengst van verschillende VE methodes vaak lager is dan dat op grond van inzet verwacht mag worden. Niet de methode maar de kwaliteit van de pedagogisch professional bepaalt hoe succesvol er gewerkt wordt. Daarbij speelt de mate van natuurlijke responsiviteit van de pedagogisch medewerker voor de initiatieven van kinderen een belangrijke rol. Pedagogisch professionals hebben meestal iets extra’s nodig als het gaat om het leren zien van initiatieven van kinderen, wanneer een spelaanbod gedaan wordt met een vooraf gesteld doel. Al heel gauw wordt aan het behalen van het spel-doel voorrang gegeven in plaats van het zien van de ontwikkeling van het kind en het kind hierop bevestigen. De betrokkenheid van kinderen wordt daardoor laag en je ziet kinderen veel afhaken en wachten. Dit leidt niet tot exploratie. Door VE breed in te zetten op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen ook de niet doelgroepkinderen meeprofiteren en kan het aanbod dicht bij huis plaatsvinden, ook voor ouders met doelgroepkinderen. Zo wordt de kans op een doorgaande (leer)lijn van 0-6 jaar het meest bevorderd. Om aan de VE-eisen te voldoen vraagt het huidige educatieve aanbod van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verbreding en verdieping. Video Interactie Begeleiding is bij uitstek een instrument wat middels filmfragmenten van het dagelijks werk inzicht geeft in de ontwikkelinitiatieven van kinderen. Met behulp van micro analyse worden interactiepatronen van kinderen, tussen kinderen onderling en tussen de pedagogisch professional en kinderen, inzichtelijk en wordt snel duidelijk wanneer een kind de professional volgt en wanneer het zelf leert. Door VIB te integreren in de VE methode zal dit direct een kwalitatief hoger resultaat opleveren. Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) heeft het effect van VIB op VE wetenschappelijk aangetoond. Pedagogisch professionals blijken significant sensitiever voor kinderen in ontwikkeling.

De opleiding is tweeledig. Enerzijds leren deelnemers praktijkgerichte kindbeelden analyseren en hier betekenis aan geven, anderzijds leren ze coachende vaardigheden om professionals in ontwikkeling te kunnen zetten. Dit draagt betekenisvol bij in hoe kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogisch handelen en coaching verder kunnen worden doorontwikkeld, zodat professionals succesvol gecoacht kunnen worden. De ervaring wijst uit dat dit coaching instrument als zeer leerzaam, plezierig en effectief ervaren wordt met een voor alle belanghebbenden onuitwisbaar toegevoegde waarde.

Individuele en groepsgerichte coaching plannen kunnen worden opgesteld met een vertaalslag naar het handelen van de professionals. De VIB-coach stimuleert en begeleidt professionals in het verhogen van de kwaliteit van hun pedagogisch handelen in ontwikkelingsgericht werken.

De opleiding is gebaseerd op 3 bouwstenen:


Bouwsteen 1 - Observatiesysteem


1. Observeren van kinderen en bepalen van het ontwikkelingsniveau
2. Registeren en analyseren van de  observatiegegevens per kind en per groep.
3. Micro analyse


Bouwsteen 2 - Methodiek


1. Voorbereiden van speel-leeractiviteiten/momenten n.a.v. analyse op kindniveau;
2. Aanbieden van speelleeractiviteiten in een betekenisvolle context.


Bouwsteen 3 - VIB


1. Micro analyse
2. Betekenis geven
3. Basiscommunicatie in de pedagogische situatie
4. Coaching op de werkvloer

Vanuit deze 3 bouwstenen leren de deelnemers:
• aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen om ze te helpen zich verder te ontwikkelen;
• zien wanneer een kind de professional volgt en wanneer een kind zelf leert;
• kijken naar kinderen en zien of een kind bezig is met leren door kijken, voelen of door handelen en ondersteunt dit met taal.
• een uitdagende speelleeromgeving inrichten
• omgaan met boeken, interactief voorlezen en vergroten van de woordenschat van kinderen.
• toepassen van een goede beurtverdeling om evenwicht te brengen in het nemen van eigen initiatieven, om zo de kinderen in ontwikkeling te brengen en de initiatieven van kinderen te ondersteunen zodat het aan blijft sluiten bij hun belevingswereld.

Opzet
De integratie van VE met VIB is bij uitstek geschikt om middels observatie van beelden inzicht te krijgen in het gedrag, individuele behoeften en ontwikkeling van ieder individueel kind per moment en op de groep als geheel. Dit betekent dat de opleiding bijdraagt aan “inclusief” kijken en handelen.
Ontwikkelingsgericht werken is het uitgangspunt van VE, door VIB hierin te integreren kan dit vereenvoudigd en beter hanteerbaar gemaakt worden. De uitgangspunten bij VIB bieden de sleutel tot het werken met VE programma’s. Een prachtig opleidingsaanbod waarbij het ontwikkelingsgericht werken werkelijk voor alle kinderen ingezet kan worden.
De opleiding gebruikt korte filmopnames die met behulp van micro analyse worden bekeken. Zo wordt per moment zichtbaar hoe bijvoorbeeld de taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden. Het ontwikkelingsgericht werken wordt zo optimaal mogelijk afgestemd op de initiatieven van de kinderen. De voortdurende interacties zorgen ervoor dat kinderen de taal, handelingen, regels, gewoonten en omgeving leren kennen.
Door op micro niveau, met behulp van VIB, te kijken naar de initiatieven leren de intermediairs niet alleen goed te kijken naar een kind maar ook wat het kind wil ontwikkelen en hoe je hierop kan inspelen. Hierdoor begrijpt men de uniciteit van ieder kind beter. Vanuit dit begrip ontstaat er een omgeving waarin het kind zich emotioneel veilig zal voelen. De deelnemers leren micro analyse zuiver toe te passen en feedback gesprekken te voeren met collega’s aan de hand van deze filmbeelden. Aangezien de opleiding het principe van train de trainers heeft, leert het hele team mee en wordt in de werkwijze direct ingebed op de locatie. 

Cursusinformatie

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een landelijk geldend Edux-AIT certificaat VIB en ontwikkelingsgericht werken.

Voorwaarden behalen certificaat
• Bijwonen van de 15 dagdelen en op 13 dagdelen recent beeldmateriaal meenemen.
• Een eindpresentatie verzorgen waar in beeld de beoogde leereffecten te zien zijn
• De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie die voldoet aan de criteria van het AIT (associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling)

De opleiding VIB is reeds geruime tijd in het opleidingsaanbod van Edux opgenomen. Vanaf januari 2009 is Wij Zijn Jong de Nederlandse hoofdlicentiehouder van de AIT (Associatie voor Interactie begeleiding en Thuisbehandeling) voor Video Interactie Begeleiding in Kindercentra. Een opleiding bij Edux betekent dus een erkende VIB-kwaliteitsopleiding.

Studiebelasting
15 bijeenkomsten van 4 uur
Praktijkmateriaal voorbereiden, 1 uur per bijeenkomst
Eindpresentatie, 8 uur

Voor wie
Intermediairs in onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Aantal deelnemers
Minimum aantal is 4 en maximum aantal is 6.

Kosten
€2300,-

Waar
Rotterdam

Hoelaat
10.00 - 14.00 uur

Data
20-01-2022
03-02-2022
17-02-2022
08-03-2022
31-03-2022
21-04-2022
17-05-2022
02-06-2022
21-06-2022
12-07-2022
06-09-2022
27-09-2022
01-11-2022
24-11-2022
15-12-2022

Meer weten?
Ietje Corman
i.corman@edux.nl
06-107 36 942

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.