Agenda

Open inschrijving Startblokken 2021 (1-4)

1 april 2021

Training Startblokken en basisontwikkeling
In de training Startblokken en basisontwikkeling leer je hoe je door middel van spel de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren. Spel staat centraal. Als professional speel je mee met kinderen, waarbij interactie heel belangrijk is. Startblokken is één van de landelijk erkende VVE aanpakken (NJI 2016). De cursus leidt op tot een Startblokkencertificaat, waarmee de deelnemer laat zien zelfstandig te kunnen werken met deze VVE methodiek.

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het programma kent een doorgaande leerlijn van de voorschoolse periode tot en met groep 4 van de basisschool.
Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die pedagogisch medewerkers en leraren helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken, waardoor de doelen behaald worden. De bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

Bestemd voor
- Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
- Leerkrachten onderbouw basisonderwijs.

Werkwijze
Tijdens de training worden de pedagogisch medewerkers / leerkrachten getraind en gecoacht op inhoud én praktijk. De theorie wordt direct gekoppeld aan het werk in de praktijk. Praktijkbezoeken aan de deelnemers door de trainer zijn een essentieel onderdeel van de training. Hierbij worden video- of foto-opnames gemaakt. Deelnemers maken gedurende de training een portfolio waarin hun ontwikkeling en leerervaringen zichtbaar worden. Aan de hand van dit portfolio wordt een eindgesprek gevoerd.

Tijdsinvestering
De scholing omvat 64 contacturen, opgebouwd uit:
48 uren voor de studiebijeenkomsten (8 bijeenkomsten van 9.00 uur tot 16.00 uur)
16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek) en
1 uur voor het portfoliogesprek.

Kosten
Deelnemersprijs € 2.250,- inclusief portfoliomap, praktijk en theorieboeken en erkend VVE certificaat.

Data en locatie
- 1 april 2021
- 20 mei 2021
- 10 juni 2021
- 15 juli 2021
- 9 september 2021
- 14 oktober 2021
- 4 november 2021
- 2 december 2021

Locatie Ulvenhout of Eindhoven

Koptraining Startblokken

Heb je de Basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de Koptraining Startblokken volgen voor de vve-certificering. Deze verdiepende training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 coachgesprekken

Meer weten over deze training, de koptraining of een traject op maat voor jouw locatie? Neem gerust contact op met mij.
Leonie Nelissen / l.nelissen@edux.nl / 06-25748002